องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


ในวันที ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้เป็นคณะวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กองส่งเสริมการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
ได้เป็นคณะวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)
 
โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการเพื่อผลิตปุ๋ยจากเศษอาหาร ณ โรงเรียนบ้านสระตะเคียน
ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
 
2024-05-03
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-05