องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา


ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ประชาชนในตำบลสระตะเคียน ที่มีความเดือดร้อน ได้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในสภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ

2024-05-03
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-18
2024-03-05