องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


โครงการ "รักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566


วันที่ 15 มิถุนายน 2566 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
นาย ถวิล สูตรกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ "รักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ประจำปีงบประมาณ 2566                  
 
               โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ ๙ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๑๐ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่ารวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างป่าชุมชนเป็นแหล่งอาหารให้กับประชาชนในตำบลสระตะเคียนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
โดยมีผู้เข้าร่วมปลูกต้นยางนา 400 ต้น จำนวน 43คน
2024-05-21
2024-05-03
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-18