องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้ราในการป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ2566 ในวันที่ 24/05/2566


วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 กองส่งเสริมการเกษตร  องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

            นาย ถวิล  สูตรกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน  เป็นประธานในพิธีเปิด  โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้ราในการป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช  ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน  ประจำปีงบประมาณ 2566 

             โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคพืชที่สำคัญ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ในการกำจัดโรคพืช ด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ในการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อให้เกษตรกรได้นำความรู้และวิธีการ ในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในหมู่บ้านได้  โดยมีตัวแทนเกษตรกรจาก 15 หมู่บ้าน เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน

2024-05-21
2024-05-03
2024-04-03
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25
2024-03-19
2024-03-19
2024-03-18