องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน "การลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้กับมันสำปะหลังโดยใช้หินฝุ่น" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖


วันที่  ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๖ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  ศูนย์บริการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน  "การลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้กับมันสำปะหลังโดยใช้หินฝุ่น" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับธาตุอาหารพืชที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังและองค์ประกอบที่สำคัญของหินฝุ่นและการใช้หินฝุ่นในการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังเป็นต้น

2023-05-26
2023-05-24
2023-05-12
2023-05-09
2023-04-04
2023-03-31
2023-03-30
2023-03-29
2023-03-07
2023-03-03