องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน "การลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้กับมันสำปะหลังโดยใช้หินฝุ่น" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖


วันที่  ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๖ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  ศูนย์บริการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน  "การลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้กับมันสำปะหลังโดยใช้หินฝุ่น" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับธาตุอาหารพืชที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของมันสำปะหลังและองค์ประกอบที่สำคัญของหินฝุ่นและการใช้หินฝุ่นในการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังเป็นต้น

2024-06-13
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-06
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-21
2024-05-16