องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565


โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ จากกองส่งเสริมการเกษตองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรอบรมความรู้เกี่ยวกับพืชอาหารสัตว์และวิธีการปลูกพือาหาสัตว์เพื่อใช้ในการเลี้ยง โค-กระบือ พร้อมกับให้เกษตรกรผู้อบรมร่วมฝึกปฏิบัติการปลูกพืชอาหารสัตว์ในแปลงขยายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ทีจัดเตรียมไว้บริเวณพื้นที่สาธารณะดงดาน จำนวน ๓ ไร่                                        

 

2023-11-09
2023-10-03
2023-09-18
2023-09-11
2023-09-11
2023-09-04
2023-08-29
2023-08-23
2023-07-13
2023-07-11