องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th

 
 
 


โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565


โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ จากกองส่งเสริมการเกษตองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรอบรมความรู้เกี่ยวกับพืชอาหารสัตว์และวิธีการปลูกพือาหาสัตว์เพื่อใช้ในการเลี้ยง โค-กระบือ พร้อมกับให้เกษตรกรผู้อบรมร่วมฝึกปฏิบัติการปลูกพืชอาหารสัตว์ในแปลงขยายพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ทีจัดเตรียมไว้บริเวณพื้นที่สาธารณะดงดาน จำนวน ๓ ไร่                                        

 

2022-10-07
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-08
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-25
2022-08-24
2022-08-11
2022-08-11