องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
 


การดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ งวดที่ 8/64 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564


กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้ดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ งวดที่ 8/64 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564