องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
 


วันที่ ๑๘ -๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ กองส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำ#โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร ฯ“การทำน้ำแคลเซียม โบรอน และธาตุอาหารเสริมพืชใช้เอง ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต “


วันที่ ๑๘ -๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ กองส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำ#โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร ฯ“การทำน้ำแคลเซียม โบรอน และธาตุอาหารเสริมพืชใช้เอง ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต “#โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
-เพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้ เกี่ยวธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
-เพื่อให้เกษตรกรได้ฝึกปฏิบัติใน การทำน้ำ แคลเซียม โบรอน และธาตุอาหารเสริมพืช
- เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ไปใช้ในการทำการเกษตรของตนเอง เป็นการลดต้นทุน และเพิ่มผลิตทางการเกษตร
หัวข้อในการอบรมมีรายละเอียดดังนี้
- ให้ความรู้เกี่ยวกับธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
- ฝึกปฏิบัติ การทำน้ำ แคลเชียม – โบรอน และธาตุอาหารเสริม
- วิธีการใช้ประโยชน์น้ำ แคลเชียม– โบรอน และธาตุอาหารเสริม
โดย นายวงศ์สถิตย์ สมสูง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน