องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
 


โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


     สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อการปกครองท้องถิ่นไทยและเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท ภารกิจ การบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นรากฐานสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและกล่าวราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมกิจกรรมการเสริมเสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน โดยจัดพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติฯ แด่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นฯ และร่วมชมนิทรรศการโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ บริเวณศาลาประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน