องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
 


รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2561


องค์การบริหารส่สนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยนายกชนดิลก  นินทราช นายก อบต.เข้ารับโล่รางวัลพระปกเกล้าประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 ประจำปี 2561 จากศาสตราจารย์วุฒิสาร  ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กทม. อันเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาวท้องถิ่นและชาวตำบลสระตะเคียนขอขอบพระคุณทุกๆท่านทุกกำลังใจที่มีส่วนร่วมกับความสำเร็จในครั้งนี้เป็นอย่างสูง