องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
 


การประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์กา


วันที่ 8 ตุลาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.สระตะเคียน รับฟังประชุมชี้แจง -บทบาทหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งฯ -กฎหมาย และระเบียบที่เกี่วข้อง ในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น -ถามตอบข้อซักถาม