[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ยินดีต้อนรับทุกท่าน[x] ปิด
 
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
อัลบั้มกิจกรรม อบต.
เว็บบอร์ดบุคคลทั่วไป.
เว็บบอร์ดสำหรับเยาวชน
แสดงความคิดเห็น,ร้องทุกข์ และสอบถามปัญหา
เอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ
 
 
  เบอร์โทรศัพท์ อบต.
ศูนย์กลางย้ายสับเปลี่ยนพนักงานอบต.
กฎหมายอบต.
ข่าวสมัครงาน
หนังสือกรม
หนังสือจังหวัด
 
 
  กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
สำนักงานทะเบียนราษฎร
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค้นหมายเลขโทรศัพท์
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ค้นรหัสไปรษณีย์
 
   
 
 
ท่านเห็นด้วยกับข้อมูลในเว็บไซด์นี้หรือไม่ ?
ไม่เห็นด้วย
เห็นด้วย
คลิ๊กดูผลโหวด
 

   
 
ตุลาคม 2558
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 
 
 
 
   
   
ประวัติ อบต. | บุคลากร | ติดต่อเรา | เว็บบอร์ด สำหรับเจ้าหน้าที่ ปฏิทิน

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ-การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

พุธ ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ครั้งที่ ๒
 

                                 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ข้อ ๒๘ โดยได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะผู้บริหารท้องถิ่น ในคราวประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

                                เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ข้อ ๓๒ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖


(นายชนดิลก นินทราช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-ต่อ-
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ 3/2556
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้ององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
ผู้มาประชุม
             1. นายชนดิลก นินทราช นายก อบต.สระตะเคียน
             2. นายบุรินทร์ คำผง รองนายก อบต.สระตะเคียน
             3. นายเรียน ราชกระโทก รองนายก อบต.สระตะเคียน
             4. นางนรีรัตน์ วิหงส์พันธุ์ เลขานุการนายก อบต.สระตะเคียน

ผู้เข้าร่วมประชุม
            1. นายสวงค์ เกิดมงคล ปลัด อบต.สระตะเคียน
             2. นางตรีรัตน์ อยู่อุ่นพะเนา หัวหน้าส่วนการคลัง
             3. นายธวัชชัย อังกระโทก ผู้อำนวยการกองช่าง
            4. นายวงศ์สถิตย์ สมสูง หัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
                             2.1 เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ประธานฯ             อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย “ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543” หมวดที่ 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 28 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่าย ให้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น และข้อ 32 กำหนดว่า “ภายใต้บังคับข้อ 39 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายหรือการแก้ไขคำเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบภายใน 15 วัน”
                           เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ และเพื่อให้การดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญทุกท่านร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้
                                         1. ส่วนส่งเสริมการเกษตร หมวดค่าใช้สอย หน้าที่ 69 ข้อ 2.2.2.5 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ดังนี้

ข้อความเดิม
              ข้อ 2.2.2.5 หน้า 69 โครงการอบรมติดตายางพารา ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมติดตายางพารา เพื่อให้เกษตรกรสามารถติดตายางพาราได้เองและลดต้นทุนในการซื้อกล้ายางพารา เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวิทยากรและรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
ข้อความใหม่
              ข้อ 2.2.2.5 หน้า 69 โครงการอบรมการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจ ตั้งไว้ 50,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค้าใช้จ่ายตามโครงการอบรมการเลี้ยงแพะในเชิงธุรกิจ เพื่ออบรมให้กับเกษตรกรที่สนใจ เพื่อนำไปประกอบอาชีพต่อไป เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ค่าวิทยากรและรายจ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
เหตุผล : เพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชน

ประธานฯ           จึงขออนุมัติที่ประชุมว่าจะอนุมัติให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวหรือไม่
มติที่ประชุม            -อนุมัติ-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
ประธานฯ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีขอปิดการประชุมและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

                                                                                    (ลงชื่อ)                                           ผู้จด/บันทึก
(นางนรีรัตน์ วิหงส์พันธุ์)
เลขานุการนายก อบต.สระตะเคียน
 
                                                                                  (ลงชื่อ)                                             ผู้ตรวจ
(นายชนดิลก นินทราช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน


 


เข้าชม : 10285


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      การรับสมัครพนักงานจ้าง 16 / ต.ค. / 2557
      ประกาศ-การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 20 / ก.พ. / 2556
      ประกาศ-การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2556 20 / ก.พ. / 2556
      ประกาศ-กฎ ระเบียบ การเข้าร่วมรับฟังประชุมสภา อบต.สระตะเคียน 20 / ก.พ. / 2556
      ประกาศ-หลักปฏิบัติตนของสมาชิกสภาอบต.สระตะเคียน 20 / ก.พ. / 2556


 
 

นายชนดิลก นินทราช
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระตะเคียน


นายสวงค์ เกิดมงคล
ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระตะเคียน
 
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา อบต.
แผนงานและโครงการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายงานการเงิน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 55
แสดงงบทรัพย์สินประจำปี 2555
งบทดลองเดือน ตุลาคมประจำปี 2555
 
 
 
 
ขณะนี้
2 คน
วันนี้
3 คน
เมื่อวาน
40 คน
เดือนนี้
526 คน
เดือนที่แล้ว
1,235 คน
ปีนี้
16,647 คน
ทั้งหมด
50,132 คน
เริ่ม 28 มกราคม 2553