องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สาสน์จากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม

หัวหน้าส่วนราชการภายใน
 
   
 
  นายสวงศ์  เกิดมงคล  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
   
 
  นายวีรชัย   สงวนรัมย์  
   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
นายเชิดศิลป์  ใสสะอาด
นางสาวญาณทิพย์   กัญจรัส นายธวัชชัย  อังกระโทก
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง    
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
นายวีรชัย   สงวนรัมย์ นายวงศ์สถิตย์ สมสูง นางรินดา ถ้ำกลาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
     
  นางสาวสุภาพร  แทนคำ    
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม