องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สาสน์จากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม

สำนักงานปลัด อบต.
 
   
 
  นายเชิดศิลป์  ใสสะอาด  
  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.  
 
 
 
นางวิลาวัลย์  จันทร์บุญเรือง     นางสาวธนิษฐา  ซึมกระโทก     นางสาวพรศิริ  เมืองปรางค์
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
 
 
นางสาวพุทธรักษา  ผูกแก้ว
 จ.อ.ชิตพล  ถ้ำกลาง นางสาวปารณีย์  ลู่กระโทก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน คนงานทั่วไป
 
 
นายภูมิสิทธิ์  ชาชุมวงศ์ นายยันต์  วัดกระโทก  นายบุญชู  ห่อยไธสง 
พนักงานขับรถยนต์
คนงานทั่วไป   คนงานทั่วไป