องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สาสน์จากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม

 
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
 


ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ อบต.สระตะเคียน

1. การเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามหรือประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร    
- สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับเป้าหมาย    
- กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

 3. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นที่ที่ใช้ในการบริหาร  
- ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. ระบบสารสนเทศควบคุมและตรวจสอบภายใน  

 5. ระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency    
 - มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นของอบต.สระตะเคียน

 6. ระบบทะเบียนประวัติบุคคลากร    
- ระบบข้อมูลบุคคลากร

  7. ระบบสารสนเทศ share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่น     
- ระบบส่งหนังสือ

 8. ระบบสารสนเทศสนองความต้องการของผู้รับบริการ  

 9. ระบบ Back Office ที่สามารถ share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร  

 10. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้    
- อบต.สระตะเคียน ผ่านสื่อโซเซลมีเดีย