องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา : www.sratakien.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สาสน์จากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสวัสดิการสังคม

 
คณะผู้บริหาร
 
 
นายชนดิลก  นินทราช
 นายก อบต.สระตะเคียน
 โทร. 090-2762101
นายบุรินทร์  คำผง นายเรียน  ราชกระโทก
 รองนายก อบต.สระตะเคียน  รองนายก อบต.สระตะเคียน
 โทร. 089-9046436  โทร. 093-0655703
 

นายสุนทร  ใหญ่กระโทก
 เลขานุการนายก อบต.สระตะเคียน
 โทร. 081-6503978